Услови уписа

Право уписа на редовно школовање имају ученици који су ове или претходне школске године завршили основну школу. Такође, право на редовно школовање имају  и ученици  који долазе из других средњих школа, кад положе разлику испита.

Након завршеног трећег разреда у трогодишњем школовању ученик  полаже завршни испит и стиче диплому о завршеној школи у одабраном занимању и трећи степен стручне спреме. Након завршеног четвртог разреда ученик полаже матурски испит и добија диплому о завршеном школовању за четврти степен стручне спреме.

Документа потребна за упис:

  1. Пријава за упис у I разред
  2. Сведочанство о завршеној основној школи или оригинал сведочанства и диплома средње школе (оригинал или оверена копија)
  3. Копија личне карте особе на коју се води уговор
  4. Извод из матичне књиге  рођених (оригинал или оверена копија)

* За специјалистичко једногодишње образовање потребно је, поред горе наведеног и фотокопија оверене радне књижице са најмање две године радног искуства.