Креатор мушких и женских фризура

Школа има верификацију за остваривање наставних планова и програма за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада: делатност личних услуга, за образовне профиле: креатор мушких фризура и креатор женских фризура.

Образовни програми за креаторе мушких и женских фризура конципи­рани су тако да у реализацији омогућавају стицање теоријских знања из савремене технологије креирања фризура и власуљарских предмета и практично оспособљавање кандидата за креирање савремених фризура.

Кроз наставу, кандидати би требало да се упознају са најновијим достиг­нућима у креирању разних врста мушких и женских фризура, да се оспособе за практично уметничко и савремено обликовање фризура, да развијају смисао за креативно обликовање као и развијање навика да прате савремену стручну литературу, посећују стручне семинаре, ревије и друге облике представљања најновијих достигнућа у фризерској струци.

Настава за ову врсту образовања почела је у школи у октобру 2010. године.
Услови за упис:

  1. лице које има завршен III степен стручне спреме одговарајућег образовног профила – фризер (мушки или женски)
  2. две године рада у струци (доказ: уписан стаж у радну књижицу)
  3. извод из матичне књиге рођених

Предмети који се изучавају у току једногодишње спацијализације

А. Општи предмети за све образовне профиле

1. Страни језик

2. Социјална психологија

Б. Стручни предмети

1. Познавање препарата
2. Естетско обликовање
3. Теорија форме
4. Социологија културе
5. Креација фризура
6. Здравствена култура
7. Практична настава у блоку